Rättsliga förutsättningar att nå Sveriges miljömål

Följande artikel har som syfte att analysera Sveriges miljömål i förhållande till gällande rätt samt till det nyligen lämnade delbetänkande (SOU 2021:21) från Klimaträttsutredningen om ändringar i miljöbalken.  Nuvarande reglering  Centrala delar av svensk miljörätt regleras i miljöbalken (1998:808) vars syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras […]